Download de KNAF app

FIA- en KNAF/BSR beleid inzake GT’s, RGT’s en Groep H en S.

Het is de taak van de BSR om toe te zien op een veilig en sportief verloop van de wedstrijden. Het opstellen en handhaven van de reglementen, in het verlengde van de FIA-richtlijnen, maakt daar een wezenlijk deel van uit. Drie jaar geleden heeft de FIA beperkende maatregelen afgekondigd ten aanzien van topsnelheid en motorvermogen. Het afwaarderen van de groep GT naar de groep RGT is daar een uitvloeisel van. Inmiddels zijn de GT's in evenementen conform FIA reglement niet meer toegestaan; RGT's wel.
Het BSR zal dit beleid op korte termijn volgen.

Het onderwerp GT/RGT is in Nederland gereguleerd middels art. 4.5.1 van het SRR. Daarin staat dat GT's en RGT's slechts zijn toegelaten "na schriftelijke toestemming van het BSR per evenement". Van deze ontheffing werd slechts zeer incidenteel gebruik gemaakt. Het BSR heeft besloten om, in lijn met de vermogens beperkende maatregelen van de FIA, geen ontheffing meer te verlenen van 4.5.1 van het SRR voor zover dit niet-FIA-gehomologeerde auto's betreft of auto's met een FIA GT-homologatie. Voor auto's voorzien van een RGT-Technisch Paspoort verandert er niets en blijft de aanvraag van een schriftelijke ontheffing mogelijk. Dit beleid is ook van toepassing op verzoeken tot toelating van vergelijkbare auto's waarbij de inzet beperkt blijft tot de functie van 0-auto.

Het FIA, KNAF/BSR beleid gericht op vermogenreductie en reductie van topsnelheden is eveneens van toepassing op Klasse S21. Deze klasse is onderworpen aan bijlage XII van het SRR. Zo lang er geen objectieve meetmethodieken bestaan om de vermogens en de topsnelheden van de auto's te meten, blijft het gestelde in het SRR, bijlage XII onverminderd van toepassing:
"Aangezien het BSR voornemens is om de groepen H en S te harmoniseren in 2017, heeft zij besloten om in 2016 geen verdere voertuigen aan de Klasse S21 toe te voegen." Voor bestaande auto's ingedeeld in de Klasse S21, mits voorzien van een geldig Technisch Paspoort, veranderd er niets. Gedurende 2016 zullen ontwikkelingen zulks worden gecommuniceerd waarbij naar alle waarschijnlijkheid komt vast te staan dat Klasse S21 in de huidige configuratie komt te verdwijnen."

Bestuur Sectie Rally