Download de KNAF app

Info Bulletin No 1

Oprichting Sectie Historische Rally's

De laatste jaren is het aantal bij de KNAC Nationale Autosport Federatie (KNAF) aangesloten organisatoren van historische rallysport evenementen gestaag gegroeid.

Om de historische rallysport een goede plaats binnen de KNAF organisatie te geven is eind vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering besloten om een Sectie Historische Rally's op te richten.

Na de nodige uitwerking van de plannen is op 1 februari 2011 de nieuwe sectie operationeel geworden.

Ook is de KNAF website uitgebreid met "Historische Rally's" (www.knaf.nl/) waaronder de opzet en de verschillende reglementen zijn te vinden.

De KNAF is de enige overkoepelende kart- en autosportorganisatie in Nederland die erkend is door het NOC*NSF, het Ministerie van VWS en de wereld overkoepelende bond voor de kart- en autosport, de FIA.

In die hoedanigheid is de Sectie Historische Rally's van de KNAF belast met de controle op de regelgeving en organisatie van de Nederlandse historische rallysport op Nederlands grondgebied.

In principe kan elke organisator van historische rallysport evenementen lid worden van de KNAF Sectie Historische Rally's wanneer voldaan wordt aan enige toetredingsregels. Het zelfde geldt voor elke belangenvereniging van deelnemers.

De KNAF zorgt ervoor . . .

- dat iedere organisator zijn evenement volledig heeft verzekerd wat betreft wettelijke aansprakelijkheid.

- dat iedere organisator een organisatielicentie verkrijgt, mits deze organisator uiteraard de KNAF regelgeving respecteert.

- dat jaarlijks het KNAF Autosport Jaarboek (ASJ) en de Sectie Boeken aan organisatoren en deelnemers worden uitgegeven, waarin per sectie de regelgeving en bijzonderheden zijn opgenomen.

- dat de wedstrijden op de juiste en reglementaire wijze worden verreden, waarbij het accent ligt op de veiligheid en sportiviteit.

- dat het nakomen van de regelgeving kan worden gecontroleerd door speciaal door de KNAF opgeleide, officials.

- dat de juiste internationale contacten worden onderhouden t.b.v. internationale deelnemers.

- dat er een College voor Autosport rechtspraak beschikbaar is, zodat er de mogelijkheid van tuchtrechtspraak en beroep tegen een genomen beslissing is.

- dat haar leden worden geassisteerd bij het verkrijgen van vergunningen of het oplossen van andere problemen.

- dat autosportevenementen worden gecoördineerd, zodat niet twee organisatoren vlak bij elkaar op het zelfde moment een evenement organiseren.

- dat al het mogelijke wordt gedaan om rekening te houden met het milieu.

Om de aangesloten leden hierbij behulpzaam te zijn, heeft de KNAF als eerste sportbond in Nederland een hiermee belaste milieufunctionaris in dienst.

- dat het merendeel van de Nederlandse gemeenten als eis stelt aan vergunningaanvrager dat deze in het bezit moet zijn van een KNAF organisatielicentie.

- dat gemeenten de grootst mogelijke zekerheid hebben dat het betreffende evenement door serieuze en vakbekwame mensen wordt georganiseerd.

Onder de KNAF een Open Nederlands Historisch Rallykampioenschap

Gezien de status van de KNAF als erkende sportbond in Nederland is zij gerechtigd om een officieel Nederlands Historisch Rallykampioenschap uit de schrijven.

Om aan te geven dat iedere bestuurder en navigator, ook buitenlandse, deel kan nemen aan dit kampioenschap is gekozen voor de naam:

"Open Nederlands Historisch Rallykampioenschap".

Het kampioenschapreglement en de evenementenkalender is te vinden op de website van de KNAF onder Historische Rally's.

De Sectie verleent medewerking aan andere competities, mits de aanvullende regelgeving voor deze competities niet in strijd is met de KNAF Historische Rally's reglementen.

Assurantieverklaring

De KNAF sluit jaarlijks voor alle door de KNAF geautoriseerde evenementen een collectieve verzekering af voor o.a. organisatoren, deelnemers, officials en marshals.

Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt alle activiteiten die behoren bij autosport evenementen, waaronder begrepen het organiseren van wedstrijden binnen Nederland en de landen als opgenomen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM), de zogenaamde "groene kaart landen".

Bij de door de KNAF geautoriseerde historische rally's behoeft de deelnemer dan ook geen assurantieverklaring te overleggen.

- . - . - . - . - . - . -