Download de KNAF app

Reglement 2014

Besten,

Het sectiebestuur (BSAC) wil u laten weten wat er de laatste 2 maanden rondom het vaststellen van het veiligheidsreglement 2014 gebeurd is.

Wat is er aan de hand?
De laatste 2 maanden is het sectiebestuur meer dan alle jaren hiervoor, bezig geweest om het veiligheidsreglement 2014 gereed te krijgen.

Waarom is dit anders dan de voorgaande jaren?
Het reglement 2014 was gereed op de ledenvergadering van de sectie op 24 september jl. Daar echter werd het sectiebestuur door een flink aantal club besturen te verstaan gegeven dat men het niet eens is met het gaan handhaven van het veiligheidsreglement per 2014. Dat reglement, even voor alle duidelijkheid, is al sinds 2007 bekend. Eigenlijk was dat reglement 2014 ook wat in2013 in het reglement staat, met dien verstande dat art 19.1 zou komen te vervallen.

Waarom wil het merendeel van de club besturen nietdat art 19.1 komt te vervallen?
Omdat volgens hen een groot deel van hun deelnemers- met name de regiorijders- nog niet aan het "nieuwe " veiligheidsreglement voldoet.

Welke clubs willen dit niet?
Alle clubs van de regio Noord en Oost en vanuit regio West de ACVRP.

Wat is er daarna gebeurd?
We willen u de details besparen, maar wel kwijt dat een en ander veel, heel veel tijd heeft gekost. Het sectiebestuur zag zich genoodzaakt om de mogelijkheden te onderzoeken. Het sectiebestuur heeft over de ontstane situatie overleg gehad met het hoogste KNAF bestuur het FB (Federatie Bestuur) en daarna heeft ook het DB (Dagelijks Bestuur) van de KNAF en de veiligheidscommissie zich nog met onze problematiek bezig gehouden.

Wat is de uitkomst?
Het sectie bestuur is uitgekomen op het volgende: het art 19.1 (zie sectiereglement van 2013) blijft in 2014 nog van krachtalleenvoor bestaande auto's met een dergelijke rolkooi en alleen op regionaal en club niveau.

Wat zijn zelfbouw auto's?
Zie hiervoor het reglement 2014, gepubliceerd op de KNAF site. Daarin staat dit omschreven.

Verder:
Er is op 21 november jl. een extra ledenvergadering gehouden waar nagenoeg alle club besturen vertegenwoordigd waren. Daar is alleen over het veiligheidsdeel van het reglement 2014 gesproken. En de reglementsaanpassing zoals hierboven omschreven is uitgebreid uitgelegd en besproken.

Wat is de uitkomst van de extra ledenvergadering op 21 november?
De meeste club besturen waren uiteindelijk- soms na enige discussie- voor het veiligheidsreglement 2014.

Wat staat in dat reglement?
Dat kunt en moet u lezen, zie de KNAF site.

Hoelang mag men nog met een bestaande kooi die voldoet aan art 19.1 deelnemenop club en regionaal niveau?
Daarover moet nog een besluit genomen worden. Het sectiebestuur heeft zich ten doel gesteld om hier voor eind april 2014 uitsluitsel over te geven.

Ik wil een nieuwe auto bouwen, mag dat nog onder art 19.1?
Neen! Dat is niet toegestaan, art 19.1. is alleen nog toegestaan voor bestaande auto's met een dergelijke rolkooi!

Waar moet ik dan aan voldoen als ik nu een nieuwe auto wil bouwen?
Zie het reglement! Dat is namelijk afhankelijk van welke klasse u gaat rijden.

Ik begrijp het- reglement- niet, of ik heb een vraag, waar moet ik zijn?
Als licentiehouder moet je lid zijn van een club, om een licentie te verkrijgen. Daarom moet je ook eerst je vraag stellen bij die club. Klik hier voor de gegevens van uw club.

Mijn club bestuur kan mijn vraag niet of niet helemaal beantwoorden. Wat nu?
Dan moet je club bestuur de vraag neerleggen bij hun regio vertegenwoordiger.

Wie zijn dit?
Die namen vindt je ook in het ASJ (Auto Sport Jaarboek) van de sectie. En op de KNAF site. Klik hier voor de gegevens van uw regiovertegenwoordiger.

Wat als die regio vertegenwoordiger het ook niet weet?
Dan gaat die regio vertegenwoordiger je vraag voorleggen in het sectiebestuur.

Wat is de moraal van dit verhaal?
Dat het sectiebestuur nu pleisters op het reglement heeft geplakt.

En verder?
Dat dit niet bij de sectie autocross vandaan komt, maar bij de clubs. Dat de meeste club bestuurders hun achterban, niet of niet tijdig en juist hebben geïnformeerd is wel duidelijk. Anders was deze ingreep niet nodig geweest.

Kon het sectiebestuur dan niet voet bij stuk houden?
Neen dat kon niet, daarvoor was er teveel tegenstand.

Want er zijn toch ook veel licentiehouders die wel al aan het reglement voldoen?
Klopt maar wij moeten als sectiebestuur ook de regels volgen, die in ons huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. En luisteren naar onze achterban, de clubs. Het BSAC gaat er hierbij dan wel vanuit dat die club bestuurders ook hun mening met hun achterban hebben besproken, voordat zij naar een vergadering komen.

Wat wordt de doelstelling van het BSAC in 2014?
Ervoor zorgen dat alle bestuurders van de clubs weten wat er in het reglement staat om zo hun achterban, te kunnen informeren.

Tot slot!
Het Bestuur van de Sectie AutoCross (BSAC) zal voor eind april 2014 aangeven hoe het veiligheidsreglement er na 2014 uit gaan zien.

Hebt u oplossingen met name voor regionaal/club niveau, laat die dan weten, liefst via uw club en voor 1-2-2014.

Het Bestuur Sectie Auto Cross wenst u een sportief 2014 toe!

Er komen vaak dezelfde vragen en daarom wat wist u datjes, waarvan sommige al vaker voorbij zijn gekomen.

WIST U DAT?

 • U als licentiehouder zelf verantwoordelijk bent om tijdig en volledig kennis te nemen van de geldende reglementen!
 • U daarvoor niemand aansprakelijk kunt stellen.
 • U zelf alle nadere informatie tot u moet nemen.
 • U ook alleen zelf daarvoor verantwoordelijk bent!
 • Er alleen op het federatiekantoor van de KNAF betaalde medewerkers werken.
 • Alle medewerkers van clubs/regio en sectiebestuur dit geheel vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend doen!
 • U zelf ook reglementsvoorstellen kan indienen, maar dat die wel altijd voor 1 juli van het lopende jaar binnen moeten zijn bij de sectie autocross.
 • U dit kunt vinden in het sectie reglement.
 • Deze voorstellen wel breed gedragen moeten worden, dus stuur een voorstel in per klasse of doe dit via de klassevertegenwoordigers.
 • U vragen over gecertificeerde kooien moet stellen bij uw framebouwer of bij de veiligheidscommissie van de KNAF.
 • U bij het kopen van een gecertificeerd frame bij een erkende rolkooi bouwer, zelf moet kijken naar de datum van afgifte! Dat is ook eigen verantwoording.
 • U vragen over een licentie moet stellen bij het kantoor van de KNAF.
 • U vragen over de verzekering ook moet stellen bij het kantoor van de KNAF.
 • U regelmatig de KNAF site moet bezoeken om op de hoogte te blijven.
 • U de club waarvan u lid bent scherp moet houden, door kritisch mee en vooruit te kijken.
 • Als u hierover ideeën hebt, deze dan kunt mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • U deze wist je datjes elke maand moet doornemen om ze te onthouden!

Klik hier voor het Autocross Reglement 2014