Download de KNAF app

Internationale communicatie aangaande aansprakelijkheid motorvoertuigen

Beste relatie,

Vanuit de Engelse Motorsport Industry Association (MIA) is er een communicatie rondgestuurd om mee te werken aan een impactstudie naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof in 2014. De zogenaamde VNUK zaak. In het meest ongunstige ongeval betekent dit dat ook op raceauto’s een WAM dekking moet zitten. U bent vrij om deze enquête van de MIA in te vullen, maar willen u laten weten dat er vanuit de FIA en haar aangesloten organisaties (waaronder de KNAF) actie ondernomen wordt richting de Europese Unie.

Om u meer achtergrondinformatie te geven in hetgeen er speelt, onderstaand een uitleg.

EU directive
De Europese Unie stelt via EU Directives richtlijnen vast, op basis waarvan aangesloten landen nationale regelgeving in kunnen richten. Ieder land kent binnen deze richtlijnen zekere vrijheden – in dit specifieke geval – of de verzekeringsplicht ook op afgesloten terreinen geldt (lees: circuits). De meest recente Europese regelgeving aangaande aansprakelijke motorvoertuigen stamt uit 2009. Deze is vastgelegd in EU Directive 2009/103/EU. Voor de volledigheid zie:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0103&from=EN

Nu tornt de uitspraak van het Europese Hof in de VNUK case aan de EU Directive uit 2009 door de Directive zo uit te leggen dat de verzekeringsplicht in alle landen geldt op afgesloten terreinen voor alle voertuigen. Dit heeft ertoe geleid dat de Europese Unie een impactstudie heeft gedaan naar de uitspraak in de VNUK zaak. Deze impactstudie van de EU onderkent de impact op een aantal sectoren. Autosport is één van deze sectoren. Voor autosport zou het een enorme impact hebben als voertuigen – ook op afgesloten terreinen – een WAM dekking moeten hebben. Dit wordt onderkend in de impactstudie van de EU en er zijn in eerdere EU berichtgeving opties benoemd hoe autosport aan deze WAM verplichting onttrokken kan worden.

De impactstudie van de EU is te downloaden via de volgende link:

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3714481

Wie de impactstudie downloadt, leest in de inleidende rode tekst dat alle stakeholders vrij zijn om te reageren.

De MIA (geen lid van de FIA!) gaat dit doen door zelf een impactstudie uit te voeren. De FIA gaat dit namens haar aangesloten ASN’s (waaronder de KNAF en de Engelse MSA) doen door te reageren op de gestelde opties in de impactstudie.

Nederlandse wetgeving

Landen aangesloten bij de Europese Unie hebben de mogelijkheid om zelf te beslissen of ze de Europese regelgeving restrictief of ruim willen uitleggen. In dit specifieke geval legde Nederland in de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuig ofwel WAM de richtlijnen altijd al restrictief uit. De KNAF houdt hier al jaren rekening mee door voor niet onder de WAM dekking vallende autosport een KNAF verzekering te verzorgen. Dit is strikt genomen geen WAM dekking, maar heeft een veel hogere WA dekking met hogere bedragen dan de gemiddelde WAM dekking. In de KNAF verzekering is en blijft zoals bekend aansprakelijkheid van deelnemers jegens elkaar uitgesloten. Dat is simpelweg onverzekerbaar, terwijl zo wel de Nederlandse wet uitsluitingen toestaat voor competitiedeelname als in de jurisprudentie de zogenaamde “risico-aanvaarding” is uitgewerkt tijdens de uitvoering van sport en spel.

Vervolg

In kwartaal 4 gaat de Europese Unie zich buigen over een aanpassing van haar laatste EU Directive naar aanleiding haar eigen impact studie. De schrijvens van MIA en FIA dragen hier hopelijk positief aan bij. De KNAF ziet de uitkomsten met vertrouwen tegemoet, in de wetenschap dat er vanuit de internationale autosport al het mogelijke is gedaan om ons gezamenlijk standpunt kenbaar te maken.